• ไทย
  • English
  • ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร

    เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในภาคสนาม (Learning by doing) ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์หลากหลาย ประเภท เพื่อเป็นเกษตรทางเลือกและอาชีพเสริม ให้แก่เยาวชน และท่านผู้สนใจทั่วไป ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร มีโรงเรือน อนุบาลพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และได้จัดแบ่งฐานการเรียนรู้ ออกเป็นหลายประเภททั้งในแบบพันธุ์พืช และแปลงผลิต เพื่อให้ เรียนรู้และเข้าใจวิถีของอาชีพเกษตรกรรม แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการจัดการแปลงปลูกและดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ผลผลิตแบบออแกนิค ที่สด สะอาดและปลอดภัย จากสารพิษ