• ไทย
  • English
  • กาลครั้งหนึ่งแกลเลอรี่

    ภายในแกลเลอรี่ประกอบด้วย นิทรรศการที่แสดงถึง “วิถีชีวิต วิถีไทย” เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด การใช้ชีวิตของคนรุ่นเก่าในอดีต โดยจัดนิทรรศการ 3 ส่วน คือ ส่วนนิทรรศการ”อัครศิลปิน” พระสมัญญานาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดแสดงเครื่องดนตรีสากลสมัยโบราณ ส่วนของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรแต่ละยุคสมัย และส่วนของศิลปวัฒนธรรม และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันประเภทต่างๆ สิ่งของที่รวบรวมมาบางชิ้นมีอายุนับ 100 ปี ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษา และหวงแหนไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป ได้ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจด้วยความภาคภูมิใจ