• ไทย
  • English
  • ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร

    Seroquel sale เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในภาคสนาม (Learning by doing) ในการเพาะเลี้ยงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์หลากหลาย ประเภท เพื่อเป็นเกษตรทางเลือกและอาชีพเสริม ให้แก่เยาวชน และท่านผู้สนใจทั่วไป ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร มีโรงเรือน อนุบาลพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และได้จัดแบ่งฐานการเรียนรู้ ออกเป็นหลายประเภททั้งในแบบพันธุ์พืช และแปลงผลิต เพื่อให้ เรียนรู้และเข้าใจวิถีของอาชีพเกษตรกรรม แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการจัดการแปลงปลูกและดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ผลผลิตแบบออแกนิค ที่สด สะอาดและปลอดภัย จากสารพิษ

    http://portsmouthpartnership.org/?kompas=%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9&3d3=2d كسب المال على الشبكة